top of page

פיצול נחלה - 

תהליך הפיצול כולל שני שלבים עיקריים:

  1. הכנת תוכנית בניין עיר (תב"ע) מקומית ואישורה

  2.  הכנת תוכנית לצרכי רישום (תצ"ר), ורישום הפעולה במשרד המשפטים.

למיטב ידעתנו, משרדנו הוא המשרד היחיד באזור הדרום והשפלה עם ניסיון מוכח בביצוע וליווי התהליך עד סופו. ומשקים שאנו מלווים מחזיקים ברשותם תוכניות כשרות לרישום.

בעבודה עם משרדנו, אתם יודעים מי הצוות המקצועי ומי המבצע. אנו לא חוסכים עלויות בעזרת קבלני משנה ולא מנפחים עלויות עבור תיווך ויועצים משפטיים.

RESIDENTIAL INTERIOR

מושגי יסוד שיש להכיר ולהבין:

פיצול מגרש המיועד למגורים – חלוקת המגרש המוחכר בחוזה החכירה לשני מגרשים או יותר, באופן שמאפשר לבנות על המגרשים הריקים שייווצרו בעקבות הפיצול מספר יחידות דיור גדול יותר או מספר מבנים רב יותר כפי שהותר בחוזה החכירה. פיצול המגרש יתאפשר בהתאם לתוכנית מאושרת או תשריט חלוקה מאושר על ידי הוועדה המקומית.

 

פרצלציה - חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה למגרשים כפי שמופיעה בתוכנית (תב"ע) לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו). תהליך המדידה מתבצע ע"י מודד מוסמך, והוא מאושר ומבוקר על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה והמרכז למיפוי ישראל (מפ"י).​

תפקידו של המודד המוסמך

המודד מעורב בשני המהלכים לקראת הרישום:

ראשית - הכנת מפת הרקע עבור שינוי התב"ע. מפה זו נקראת מפה בנוהל מבא"ת והיא ערוכה בהתאם להנחיות מיוחדות. מפה זו אינה מיועדת לבקשת היתר בניה או טופס גמר בניה.

מפת הרקע מועברת לאדריכל, האחראי להכנת הבקשה לשינוי התב"ע וקבלת אישור ליצרת המגרש החדש.

לאחר אישור התב"ע ברשויות, המודד יכול להכין תשריט לצרכי רישום. הכנת התשריט מחייבת מדידה עפ"י נהלים מחמירים ושרטוט בהתאם לתקנות המודדים. התשריט מועבר לאישור ועדת התכנון הבודקת את ההתאמה בין התצ"ר (חלקה) לתב"ע המאושרת. רק לאחר אישור הועדה, התשריט עובר למודד מבקר, לבדיקת נוספת לאיכות התוכנית והאם אכן הוכנה עפ"י תקנות המודדים.

עבודתו של המודד המבקר מחוייבת להיות בלתי תלויה במודד המבצע. לכן אנו ממליצים ללקחותינו לבחור את המבקר בעצמם, ואנו לא מעורבים בבחירה ולא נמצאים בקשרים כלכליים עם מודדים מבקרים.

כאשר המודד המבקר מסיים את הביקורת, התשריט מועבר למפ"י (מרכז מיפוי ישראל) לבדיקה הסופית. אם אין צורך בעריכה או בתיקונים נוספים, התוכנית מקבלת אישור כשר לרישום וניתן להתקדם לרישום הסופי במשרד המשפטים.

bottom of page