top of page

שלושת השלבים: תכנון, סימון ומצב קיים

רישוי זמין, מקוונת, טופוגרפית, גרמושקה... הרבה מילים לא מוכרות ובלאגן.

חוקי התכנון והבניה עברו מהפכה בשנת 2016 עם כניסת המערכת המקוונת לתוקף. 

אחת ממטרות העל של הרפורמה היתה לפשט את התהליך וליצור נהלי עבודה קבועים לכל אנשי המקצוע והרשויות המעורבים במתן האישורים.

אך המערכת עדין מתמודדת עם חבלי הלידה ותהליך ההטמעה מתמשך. לכן כיום אנו נתקלים בחוסר אחידות בין הדרישות של הועדות השונות וכן אי בהירויות מצד קלוגות בתחום התכנון.

אנסה להכניס קצת סדר באופן התנהלות הדברים כיום:

מנהל התכנון מחלק את תהליך קבלת הבניה לחמישה חלקים, אותם מבצעים אנשי מקצוע שונים.

המודד המוסמך אחראי על  הקשר החשוב בין עולם התכנון לביצוע בשטח; בין עבודת התכנון הווירטואלית לבין הקירות שיעמדו בסופו של דבר במגרש שלכם.

הרי המתכנן אינו עובד בחלל ריק, בעבודתו הוא מחויב להתחשב בשכנים, בזכויות הבניה, בתשתיות ובמצב הקיים בשטח. באותו האופן, הקבלן מחויב לדעת בדיוק של סנטימטר היכן המהנדס החליט למקם את יסודות הבית.

 

המודד מלווה את הדיאלוג ההכרחי בין עבודת התכנון לבין השטח ואחראי על נקודות המפגש בין העולמות;

שלב ראשון: מפה מצבית וטופגרפית לצרכי תכנון

 

לפני תחילת הבניה, המודד מגיע לאתר המיועד ואוסף את המידע הרלוונטי. מידע זה מועבר למתכננים בצורה של מפה מצבית וטופוגרפית להיתר בניה

 

המפה מתארת את המצב הקיים בשטח ביום המדידה ומעבירה למתכננים את כל המידע הנדרש לתכנון: מיקום התשתיות, חומות, מיקום השכנים, גבהים שונים ועוד.

 

מפה זו משמשת את המתכננים האחראים על הגשת הבקשה להיתר במערכת המקוונת. 

היתר2.png
שלב שני: סימונים

 

לאחר עבודת התכנון וקבלת אישורי הבניה מהוועדה הרלוונטית, המפות מוחזרות למודד להצבת סימונים בשטח.

המפות נבדקות על ידנו ואנו מוודאים שתכנון הבית והכלונסאות אכן נעשו עפ"י ההיתר. מיקומם המדויק של קווי הבניין מחושבים ע"י מודדי המשרד ומועברים לצוות השדה.

 

בשלב חשוב זה, המודד מציב בשטח סימונים אשר ידריכו את הקבלנים בעבודתם. הסימונים משמשים את הבנאים להצבת יסודות הבניין, לגובה רצפת הבית ולמרחק פינות הבית מגבולות המגרש.

סימון.png
שלב שלישי: מפת מצב קיים

 

הקבלנים סיימו את עבודתם והבית עומד, מזל טוב.

לפני הכניסה צריך לקבל מהועדה המקומית טופס 4, טופס האכלוס.

הועדה תרצה לראות כי הבית  אכן הוקם עפ"י התוכניות הנדסאיות המאושרות ועפ"י כל ההיתרים.

בדיקת הועדה מתבצעת ע"י מפת עדות - מפה שאנו מכינים לאחר מדידת הבית הקיים וסביבתו. המפה מציגה לוועדה את המציאות בשטח ביום המדידה ובדומה למפה לתכנון, תקפה לשנים עשר חודשים.

עדות.png
bottom of page